Loading...

ฝ่ายสนับสนุนนักเรียน

ฝ่ายสนับสนุนนักเรียน มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความเรียบร้อยในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย ได้แก่

1. งานสนับสนุนการเรียนรู้
เราสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จะนำไปสู่การค้นพบศักยภาพของตัวนักเรียน

2. งานสนับสนุนผู้เรียน
เราดูแลนักเรียน ให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้วัฒนธรรม “สังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน”

 

เอกสารแนบ

คู่มือนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

คู่มือแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับปี 2564

คู่มือห้องปฏิบัติการอาหาร