Loading...

งานวิชาการ - Academic Department

ระบบนิเวศการเรียนรู้ Learning Ecosystem

     ระบบนิเวศการเรียนรู้ เป็นระบบที่จะเกื้อหนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพื่อให้สมาชิกทุกส่วนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพร่วมกัน ประกอบด้วยสมาชิก 5 ส่วนหลัก ดังนี้

นักเรียน เป็นผู้ต้องการเติบโต กระหายในการเรียนรู้ และเป็นนักเรียนรู้

ครอบครัว เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ให้ทรัพยากร ให้ประสบการณ์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา/โค้ช

โรงเรียน เป็นหน่วยเตรียมพื้นที่แห่งการเติบโต ประสานความร่วมมือ และจัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้

ครู/อาจารย์ เป็นผู้เข้าใจศาสตร์ต่าง ๆ อย่างถึงแก่นแท้และเชื่อมโยง ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ปรึกษา/โค้ช

สังคม/ชุมชน เป็นแหล่งทรัพยากร ให้ประสบการณ์ตรง สนับสนุน และร่วมแบ่งปัน

หลักสูตร - Curriculum

นวัตกรสังคม - Social Innovator

     โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ หรือรูปแบบการพัฒนาที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อแก้ไขและตอบสนองต่อปัญหาทางสังคม อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมได้ต่อไป

 

กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ - Learning Areas

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ “กลุ่มประสบการณ์” ที่มีสาระองค์ความรู้ครอบคลุมชุดความรู้ตาม มาตรา 23 และดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรอิงหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ ในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ คือ 
กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics) กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ มนุษย์และสังคม (People and Society) กลุ่มประสบการณ์
การเรียนรู้ สุขภาพและสุขภาวะ (Health and Well-being) กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ 
การสื่อสารและภาษา (Communication and Languages) และกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ สุนทรียะทางศิลปะ (Appreciation of Arts) ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารหลักสูตร

โครงสร้างเวลาเรียน

     นักเรียนในแต่ละชั้นปีจะได้เรียนรู้ครบทั้ง 5 กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีจุดเน้น
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี ซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการทางสมอง และลำดับขั้นของการเรียนรู้ ดังนี้

ม.1 เน้นการพัฒนาด้านการณ์การเรียนรู้การสื่อสารและภาษา เป็นการพัฒนาพื้นฐานของการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ศาสตร์อื่นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ม.2 เน้นการพัฒนาด้านมนุษย์กับสังคม เป็นการพัฒนาคุณลักษณะด้านสังคม

ม.3 เน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นการพัฒนาการคิดอย่าง
เป็นระบบที่เป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้น

โดยการพัฒนาด้านสุขภาพและสุขภาวะจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามช่วงพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของนักเรียน และด้านสุนทรียะทางศิลปะจะได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับด้านอื่น ๆ

 

     Thammasat Secondary School provides instruction in five integrated “learning areas”: Science and Mathematics, People and Society, Health and Well-being, Communication and Languages, and Appreciation of Arts.

Integrated curriculum areas enable learners to develop their knowledge and skills in a holistic and balanced manner. Each grade has a different, age-appropriate emphasis:

Grade 7: Principles of learning, communication and languages

to provide a solid grounding for more advanced studies in later year-levels

Grade 8: Social development, understanding of society

and interpersonal relationships;

Grade 9: Science and mathematics for developing systematic thinking skills

 

กระบวนการเรียนรู้ - Learning Process

     เป็นการเรียนรู้ผ่าน 5 กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างบูรณาการ ยกเว้นด้านภาษาที่ต้องการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องและเฉพาะเจาะจง โดยแต่ละกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นองค์รวมและเต็มศักยภาพในทุกด้าน

ทั้งนี้ ในแต่ละสัปดาห์ โรงเรียนมีกิจกรรม Weekly Reflection สำหรับให้นักเรียนได้สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นั้น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการเรียนรู้ในสัปดาห์ถัดไป

 

กิจกรรมตามความสนใจ - Clubs

    นักเรียนแต่ละคนมีความสนใจที่แตกต่างกัน การมีพื้นที่สำหรับให้นักเรียนได้เติบโตในสิ่งที่ตนสนใจเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างแท้จริง โรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ สัปดาห์ละ 4 คาบ ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 14.00 น. - 15.30 น. ผ่านกิจกรรม 2 ประเภท ดังนี้

    Thammasat Secondary School also arranges learning clubs on Mondays to Thursdays in various fields, enabling learners to focus on their specific areas of interest.

   กิจกรรมชมรมนวัตกรรมเพื่อสังคม - Social Innovation Club

        กิจกรรมที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของการออกแบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านรูปแบบการทำโครงงานตามความสนใจและ
ความถนัด สัปดาห์ละ 1 คาบ โดยเปิดให้เข้าร่วมทุกวันจันทร์

   กิจกรรมตามความสนใจเฉพาะ - Club

       กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เติมเต็มการเรียนรู้และทักษะในสิ่งที่ตนสนใจ สัปดาห์ละ 3 คาบ ดังนี้

Club (Art) เป็นชมรมด้านศิลปะที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนสัมผัสความงาม พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องผ่านการปฏิบัติ อีกทั้งค้นหาศักยภาพของตนเอง และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ก่อเกิดเป็นความสุขและดุลยภาพในการดำเนินชีวิต เปิดให้เข้าร่วมทุกวันอังคาร

Club (PA) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่อง การมีกิจกรรมทางกายอย่างพอเพียงจะส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมทางกายในรูปแบบต่างๆ คือ การเรียน การทำงานบ้าน การเดินทางที่ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมยามว่าง กิจกรรมนันทนาการ การเล่นกีฬา และผู้เรียนสามารถออกแบบการมีกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมกับตัวเองได้ เปิดให้เข้าร่วมทุกวันพุธ

Club กิจกรรมชมรมที่ถูกตั้งขึ้นตามความสนใจของนักเรียน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามที่นักเรียนถนัด สนใจ หรือต้องการเรียนรู้ เปิดให้เข้าร่วมทุกวันพฤหัสบดี

 

การประเมิน และการรายงานผลการเรียนรู้ - Assessment and Report

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยการประเมินที่หลากหลายและเป็นไปตามสภาพจริงจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกส่วนของระบบนิเวศการเรียนรู้

Assessment

การประเมินเพื่อการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  1. การประเมินตลอดช่วงการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงพัฒนาการของตน และช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ตลอดเวลา
  2. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงผลการพัฒนาตนเองว่าผ่านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่

     

     Assessment of learning is focusing on monitoring learners throughout the learning process. It will be evaluated during the semester with formative assessments in order to develop learners and adapt material. At the end of the year, learners will have a final assessment of the learning they should have achieved.

 

การรายงานผลการเรียนรู้ - Learning Progress Report (3-Way Conference)

    การรายงานผลการเรียนรู้ จะเกิดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ของสัปดาห์ประเมิน
การเรียนรู้ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (กลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน) โดยเป็นการพบเจอและพูดคุยกันระหว่างครูประจำชั้น นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นรายครอบครัว เพื่อรับทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ และหาแนวทางการร่วมมือเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครองสามารถติดตามตารางเวลาสำหรับการรายงานผลการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัวได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน