Loading...

แนวคิดและความเป็นมา

         โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Secondary School : TSS) จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2531 มาตรา 8 และมาตรา 18(3) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้เป็นหน่วยงานภายใน ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (Faculty of Learning Sciences and Education : LSEd) เพื่อให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการตามพันธกิจในการจัดการศึกษา ให้แก่ประชาชนในทุกระดับ ทุกวัย โดยระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การพัฒนาทางวิชาการและหรือการประกอบสัมมาชีพ โดยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนค้นพบศักยภาพที่แท้จริงและสามารถจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอดชีวิตและมุ่งหวังเป็นสถานบ่มเพาะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย ของคณาจารย์ครูกระบวนกร ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงหน่วยงานภายนอก ตลอดจนเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง

ก้าวแรก

          ระบบการศึกษาที่เน้นท่องจำมากกว่าทำความเข้าใจ และบรรยากาศของการแข่งขันเพื่อไปสู่ความสำเร็จตามค่านิยมของสังคม กลายเป็นปัญหาที่สะสมอยู่ในวัฒนธรรมการศึกษาไทย จนส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยขาดความสุขในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มองโรงเรียนเป็นเพียงพื้นที่แห่งการแข่งขัน และเติบโตเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาโดยปราศจากการค้นพบศักยภาพและความสนใจของตัวเอง

          คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่บ่มเพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้สามารถเติบโตอย่างมีมิติ เป็นมนุษย์ที่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว ค้นพบศักยภาพและความสนใจของตัวเอง สามารถลงลึกในสิ่งที่รักจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นรากฐานสู่การต่อยอดไปยังการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

          ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งประเสริฐสุดของชีวิต” โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแบบ “ระบบนิเวศการเรียนรู้” ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ หลักสูตร ครูและบุคลากรในโรงเรียน และสังคม (พ่อแม่ ผู้ปกครอง และปัจจัยอื่นๆ ที่ล้อมรอบตัวผู้เรียน) ซึ่งการให้ความใส่ใจจากทุกองค์ประกอบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กคนหนึ่งให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาองค์กรและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ 3 ผลิตงานวิจัย นวัตกรรมการศึกษา และการบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ 4 สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายและการสื่อสารองค์กรเชิงรุก

ปรัชญา

การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งประเสริฐสุดของชีวิต

Learning is the most valuable thing in our lives

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเพื่อสร้างนวัตกรเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณภาพและเป็นธรรม

พันธกิจ

1. สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้อย่างบูรณาการ ระดมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ ผู้บริหารและฝ่ายสนับสนุน ตลอดจน บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคม

2. สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

3. เป็นสถานบ่มเพาะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ตลอดจนเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง

วัฒนธรรมโรงเรียน

สังคมแห่งความเคารพและการเรียนรู้ร่วมกัน

Toward inclusive societies that learn and grow together.
An inclusive society built through respect and mutual learning.