Loading...

ก้าวแรก

          ระบบการศึกษาที่เน้นท่องจำมากกว่าทำความเข้าใจ และบรรยากาศของการแข่งขันเพื่อไปสู่ความสำเร็จตามค่านิยมของสังคม กลายเป็นปัญหาที่สะสมอยู่ในวัฒนธรรมการศึกษาไทย จนส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยขาดความสุขในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มองโรงเรียนเป็นเพียงพื้นที่แห่งการแข่งขัน และเติบโตเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาโดยปราศจากการค้นพบศักยภาพและความสนใจของตัวเอง

          คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่บ่มเพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้สามารถเติบโตอย่างมีมิติ เป็นมนุษย์ที่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว ค้นพบศักยภาพและความสนใจของตัวเอง สามารถลงลึกในสิ่งที่รักจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นรากฐานสู่การต่อยอดไปยังการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

          ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งประเสริฐสุดของชีวิต” โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแบบ “ระบบนิเวศการเรียนรู้” ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ หลักสูตร ครูและบุคลากรในโรงเรียน และสังคม (พ่อแม่ ผู้ปกครอง และปัจจัยอื่นๆ ที่ล้อมรอบตัวผู้เรียน) ซึ่งการให้ความใส่ใจจากทุกองค์ประกอบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กคนหนึ่งให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย

สังคมตระหนักและให้คุณค่าแก่การเรียนรู้ผ่านปัญญาและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาบุคลากรทางการเรียนรู้และการศึกษาที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
2.ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
3.สร้างและขยายพื้นที่การเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
4.สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ปรัชญา

การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งประเสริฐสุดของชีวิต

วัฒนธรรมโรงเรียน

สังคมแห่งความเคารพและการเรียนรู้ร่วมกัน

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันต้นแบบของการบ่มเพาะเด็กในระดับมัธยมศึกษา ให้พัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ขึ้นเป็นลำดับขั้น จน สามารถพึ่งพาตัวเอง และเป็นคนดีของสังคม

พันธกิจ

สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้อย่างบูรณาการ โดยระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝำย (ผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ ผู้บริหารและฝ่ายสนับสนุน บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสังคม) เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้ให้เกิดปัญญาในการเข้าใจโลกภายใน-ภายนอก และเลือกดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อสร้างคนดีสู่สังคม เป็นสถานฝึกงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย ของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์