Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว
ประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ประเภททักษะวิชาการ เพื่อศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และการปรับรูปแบบการเข้าทดสอบ ประเภททักษะวิชาการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
ตรวจสอบสถานะการสมัคร / พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภท Portfolio เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ (คอมพิวเตอร์)
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้สอนชมรมกิจกรรมทางกาย(PHYSICAL ACTIVITY CLUB) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมโครงการครอบครัวสาธิต ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองค่าธรรมเนียม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
หนังสือรับรองค่าธรรมเนียม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
หนังสือรับรองค่าธรรมเนียม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
หนังสือรับรองค่าธรรมเนียม สำหรับนักเรียนรหัสขึ้นต้น 60 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด