Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด
ตรวจสอบสถานะการสมัคร / พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
รายละเอียด
TSS OPEN HOUSE 2020 "เปิดบ้านการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"
รายละเอียด
ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เฉพาะบุตรบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการและให้บริการรักษาความสะอาด ในพื้นที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการ จ้างเหมาบริหารจัดการและให้บริการรักษาความสะอาด ในพื้นที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองค่าธรรมเนียม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
หนังสือรับรองค่าธรรมเนียม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
หนังสือรับรองค่าธรรมเนียม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
หนังสือรับรองค่าธรรมเนียม สำหรับนักเรียนรหัสขึ้นต้น 60 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด