Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางบทเรียนออนไลน์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 6 - 10 เมษายน 2563
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลนักเรียน (เพิ่มเติม) และการพิมพ์เอกสาร
รายละเอียด
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อลดโอกาสและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการและการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19)
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักเรียนชาวต่างประเทศในระบบโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด