Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
ตรวจสอบสถานะการสมัคร / พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภท Portfolio เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมโครงการครอบครัวสาธิต ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
หนังสือรับรองค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาเช่าโครงการพัฒนาโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และระบบอาคารอัจฉริยะ อาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองค่าธรรมเนียม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
หนังสือรับรองค่าธรรมเนียม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
หนังสือรับรองค่าธรรมเนียม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
หนังสือรับรองค่าธรรมเนียม สำหรับนักเรียนรหัสขึ้นต้น 60 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด