Loading...

ทุนสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2565

     ด้วยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบาย ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน รวมทั้งนาไปบูรณาการกับการใช้ชีวิตกับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความสุขทั้งกับตนเอง ครอบครัว และสังคม

     ทั้งนี้ ในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้พิจารณาถึงผลกระทบและมีความห่วงใยนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งเป็น สมาชิกในระบบนิเวศการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้จัดโครงการ “ทุนสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2565” เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กาลังศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 13 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสภาพเศรษฐกิจให้กับครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ

ทุนสนับสนุนการเรียนรู้

**อ่านประกาศขยายเวลารับสมัครทุนสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียน**

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนสนับสนุน