Loading...

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ตามที่ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัคร ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติ และดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ตามลิงค์ด้านล่าง

**รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักเรียน**