Loading...

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พื้นที่สวน และภูมิทัศน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พื้นที่สวน และภูมิทัศน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พื้นที่สวน และภูมิทัศน์

2. บก.06 จ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ปี 2565

3. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3.1 รายละเอียดและขอบเขตของงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ปี 2565

3.2 แบบใบเสนอราคา

3.3 สัญญาจ้างทั่วไป

3.4 แบบหนังสือสัญญาค้ำประกัน

3.5 ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

3.6 การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

3.7 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 e-bidding (จ้าง)

3.8 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 e-bidding (จ้าง)

3.9 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ