Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

     ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สอบสัมภาษณ์เลือกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 นั้น

     บัดนี้ กระบวนการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 153 คน โดยนักเรียนและผู้ปกครองที่ผ่านเกณฑ์จะต้องยืนยันสิทธิการเป็นนักเรียน ตามเอกสารแนบท้าย

อ่านรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลาย

***คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ***

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

 สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติมได้ที่

***คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ***

 

ปฏิทินรับสมัคร