Loading...

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน นักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 15 คน

ครูประจำชั้น: อ.กรัณย์ กฤษณะเศรณี, อ.ธวรุตต์ จุลคีรี

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16419003121เด็กชาย คีตกาล บุญชัยน่าน
26419003139เด็กหญิง จรินดา ธงชัยโฟกัส
36419001018เด็กชาย จิรกิตติ์ อัครพิพัฒน์กุลแมค
46419003188เด็กหญิง ชลสิรี ชินสมบูรณ์สิรี
56419001026เด็กชาย ชวิน ศฤงคารินทร์วิน
66419003261เด็กชาย ณพสร ชุติพิมลกุลทีเร็ก
76419003303เด็กหญิง ณัฐรุจี สายแสงBouquet
86419003329เด็กชาย ตุลธร พึ่งพาเซน
96419003337เด็กชาย ทัตเทพ สุขสมัยวิน
106419003345เด็กชาย ไทเซน ฮามานิชิเซน
116419003436เด็กหญิง ธารณา คำบรรลือแองจี้
126419003444เด็กชาย ธิติ เชิญอักษรเก้า
136419003535เด็กหญิง เนตรนภา ธรรมวรรธนะไนล์
146419003634เด็กชาย ปัณณวิชญ์ พัชรธรรมโรจน์พุทธ
156419003667เด็กหญิง ปาลิดา นนทิวัฒน์วณิชดาด้า
166419003683เด็กหญิง ปุญญาดา ศุภกฤตกานนท์มีมี่
176419003709เด็กชาย เป็นตา มหากายีช้างน้อย
186419003782เด็กหญิง พิมพ์ลดา ภัทรโชติภูริพัฒน์ปุ๊ปู่
196419003865เด็กหญิง ภคพร ภู่ทองคำอะตอม
206419003899เด็กหญิง ภิญญาภัค บวรบุษย์ลูกแพร์
216419003907เด็กชาย ภูมิรพี หนูเจริญอันดา
226419003931เด็กชาย ภูริณัฐ เอี่ยมบุตรลบนิว
236419004012เด็กชาย รัตนบุญ เด็นแดหวอการ์ฟิลด์
246419004046เด็กหญิง ลวิตรา เปียพาหว่าหวา
256419004053เด็กหญิง ลิลลี่ นิติพันธ์ลิลลี่
266419004079เด็กหญิง วรรณวรัณธร ทิพยะวัฒน์น้ำอิง
276419004186เด็กชาย สรณิจ ศิริเสนาอเลิท
286419004301เด็กหญิง อังศวีร์ ยี่รงค์ฝุ่นฝน
296419004376เด็กหญิง อุรวศี อุรบุญนวลชาติบัวฟ้า

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน นักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 15 คน

ครูประจำชั้น: อ.ณัฏฐนันทร์ รัตอาภา, อ.ริฎวัน อุเด็น

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16419003022เด็กชาย กตัญญู ขอพรกัปตัน
26419003048เด็กหญิง กราบพระ เอื้อเฟื้อพันธุ์เท่ากัน
36419003071เด็กชาย กวีวัฒน์ ฉินพัฒนาวงศ์โปรตอน
46419003105เด็กหญิง กันตา บัวเพ็ชร์ใยแก้ว
56419003147เด็กชาย จักกฤช อัทช์ธนนพเป็นต้น
66419003204เด็กชาย ชินณกฤต แว่นอินทร์พฤกษ์
76419003360เด็กชาย ธนวัฒน์ เฝ้าทรัพย์เทมส์
86419003386เด็กชาย ธเนศษ์พล กาญจมาภรณ์กุลเฮงๆ
96419003410เด็กหญิง ธัชพรรณ ข้องพูนแทน
106419003501เด็กหญิง นันท์นภัส ธนิกกุลกัสจัง
116419003550เด็กชาย บวรลักษณ์ ฐิติอนันท์ชิน
126419003568เด็กชาย บุญพิทักษ์ เยี่ยงการุญพี
136419003592เด็กหญิง ปภาวรินท์ ภาคเรณูอิงดาว
146419003626เด็กชาย ปัณณวิชญ์ แจวตระกูลออกัส
156419003691เด็กชาย ปูรณ์จิรัฎฐ์ เศรษฐโกมลปูนปั้น
166419003725เด็กหญิง พร้อมขวัญ เวณุนันท์อีฟ
176419003774เด็กหญิง พิมพ์มาดา โคสิตานนท์พิ้งกี้
186419003824เด็กชาย พุทธบุตร คงคาจะมุ่ง
196419001109เด็กชาย ภัทร์ สกลภาพแพช
206419003873เด็กหญิง ภัทรวดี ประสานสุขพราว
216419003915เด็กหญิง ภูรดา จันทระโยธาน้ำชา
226419001117เด็กหญิง รัชภา รัตนเดโชขิม
236419004004เด็กชาย รัฐศาสตร์ ชูศิริโรจน์อั๋ง
246419004087เด็กหญิง วริศรา ยลวิลาสครีม
256419004111เด็กหญิง วิชญาดา เลี่ยมทองคำพีท
266419004160เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ พรอำนวยผลปริม
276419004210เด็กหญิง สุกฤตา อำนักมณีนีน่า
286419004319เด็กหญิง อันนา ตันศิริยากุลเอิน เอิน
296419004335เด็กชาย อาชวิน กฤษณาวงศ์สกุลวิน

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน นักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 15 คน

ครูประจำชั้น: อ.ดร.หนึ่งฤทัย คณานนท์, อ.อธิชนัน สิงหตระกูล

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16419003055เด็กชาย กฤชนกร รัตนวิเชียรคาร์บิว
26419003063เด็กชาย กฤตฐา ภาวสันตานนท์ซูม
36419003113เด็กหญิง กานตรัตน์ เอ้งฉ้วนอลิซ
46419003196เด็กหญิง ชลัฑฒกร แก้วประไพเก้า
56419001034เด็กหญิง ณัชชา ตั้งนรวิชญ์ต้นข้าว
66419001042เด็กชาย ดวิษ มีเดชเทมส์
76419003469เด็กชาย ธีรพงศ์ แซ่ลิ้มวีวี
86419003477เด็กหญิง นมณ คันธกุลนมณ
96419003527เด็กชาย นาดิน ขวัญบุญพูห์
106419001083เด็กหญิง ปภาวรินท์ มุ่งทวีพงษานีรา
116419001091เด็กหญิง ปิยพัชร แก่นไชยมะปราง
126419003675เด็กชาย ปุญญวัชญ์ จิวะเจริญชัยน้ำเพชร
136419003717เด็กหญิง ไปรรุ้ง แก้วลายภริม
146419003840เด็กหญิง แพรเรียงดาว คำยิ่งอยู่เย็น
156419003014เด็กหญิง เเพรวพิชชา ธงชัยเกรท
166419003857เด็กหญิง แพรวพิชชา วัชรคุณแพรว
176419003881เด็กชาย ภาสวุฒิ หอมจันทร์เจแปน
186419003956เด็กหญิง มรรคณิชา ชื่นกิจมงคลมรรค
196419003980เด็กชาย รวิศว์ ม่วงศรีจันทร์ICE
206419004020เด็กหญิง ริญญ์นภัส ฐิติเดชาวิวัฒน์เบนซ์
216419001125เด็กหญิง ลภัสรดา ผลพิทักษ์แก้ม
226419004145เด็กชาย ศุภณัฐ เพชรสังกฤตเฟรม
236419004251เด็กชาย อทิต ทัพพะรังสีซันบุญ
246419004269เด็กหญิง อนัญญา วงศ์วิทยสมบัติเจิน
256419004277เด็กหญิง อภิชญา สุขสุสาสน์เอเซีย
266419004343เด็กชาย อานนท์ กล่อมฤทธิ์MARK
276419004350เด็กชาย อาวุธ ประภานิจณเดช
286419004368เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ชาป่งยูกิ
296419004384เด็กชาย เอื้ออังกูร ลุประสิทธิวรโปรด

 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 14 คน

ครูประจำชั้น: อ.ดร.สิทธิโชค ทับทอง, อ.จุฑามาศ สุดชื่น

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16419003030เด็กหญิง กมลพร ศรีสถานผิงผิง
26419003097เด็กหญิง กัญญาวีร์ ขันติวรบทเพ้นท์
36419003162เด็กหญิง ชนนิกานต์ คุณธรรมเอย
46419003170เด็กชาย ชยพล รูปขจรอิงแลนด์
56419003238เด็กชาย ฐกร หิริสิรัญกรปุณ
66419003279เด็กหญิง ณวสร ปัทมวรคุณณณา
76419003287เด็กหญิง ณัชชา โรจนะบุรานนท์Panda
86419003295เด็กชาย ณัฐภน สุภากรเจตน์
96419003311เด็กหญิง ณิชา ลิ่มอนันต์อิ๊น
106419003352เด็กชาย ธนพงศ์พันธ์ กิจนศิริMattrix
116419003378เด็กหญิง ธนิตา วานิชพันธ์โจ
126419003394เด็กชาย ธรรมทิวัตถ์ ชูพันธ์พุทธ
136419003428เด็กชาย ธัชวกุล กรประเสริฐมิว
146419003451เด็กชาย ธิติพัทธ์ ชาป่งเปเป้
156419003543เด็กชาย บรรณวัฒน์ หาญสวัสดิ์นโม
166419003576เด็กชาย ปกรณ์ ช่อเรืองศักดิ์พอชร์
176419003659เด็กชาย ปาลวรรธน์ หาญศิริเกียรติพัตเตอร์
186419003733เด็กชาย พลัช ถนอมวงษ์ทอส
196419003741เด็กหญิง พัทธนันท์ แสงฮวดอินดี้
206419003758เด็กหญิง พิชญ์ภาณิน วาณิชยานนท์หนูนิน
216419003816เด็กชาย พุทธ ภูสิทธิพงศาTHEO
226419003832เด็กหญิง เพชรลดา พูลทวีสตางค์
236419004038เด็กหญิง ลฎาภา ฐานะกาญจน์พั้นซ์
246419004129เด็กชาย วิชยุต ภานุวงศ์แสนดี
256419004137เด็กหญิง วีร์ดา วงศ์สาม ทิพยมนตรีบัว
266419004152เด็กชาย ศุภธา นันทรัตนสกุลริว
276419004194เด็กชาย สิปราชญ์ วชิรจุติพงศ์อิ่มอุ่น
286419004202เด็กหญิง สิริกาญจน์ ศุภเมธาสวัสดิ์Hazon
296419004293เด็กหญิง อริสรา เหมวงษ์ดีดี

 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 14 คน

ครูประจำชั้น: อ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ, อ.ชุติมา เข็มเจริญ

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16419003154เด็กหญิง ฉัตรปวีณ์ เลิศไชยภัณฑ์นาโน
26419003212เด็กชาย ชินวีร์ วิเศษสรรค์ชิน
36419003220เด็กชาย ฌัม ชคทานนท์ฌัม
46419003246เด็กหญิง ฐานภา ตรีสุวรรณคอนเสิร์ต
56419003253เด็กหญิง ฑิตฐิตา ค้าไม้ไม้หอม
66419003402เด็กชาย ธรรศ ปิงสุทธิวงศ์ธรรศ
76419001067เด็กหญิง นนทชา ลีปรีชานนท์ทชา
86419003485เด็กชาย นฤพัทธ์ อานันทนะสุวงศ์ปั๊งปั๊ง
96419003493เด็กหญิง นันทกร รจนาหนูดี
106419003519เด็กชาย นันทิพัฒน์ ชาป่งโซตะ
116419001075เด็กหญิง บัวขวัญ มูลตาใบบัว
126419003584เด็กหญิง ปพิชญา ปิติวรรณลาเต้
136419003600เด็กชาย ปรานต์ ลิมปิชาติ ทำนาปรานต์
146419003618เด็กชาย ปรีชาญาณ ดุรงค์วิริยะโนอาห์
156419003642เด็กชาย ปายภัค ยี่รัญศิริปาย
166419003766เด็กหญิง พิมพ์จรันด์ บุญอารีย์พิมพ์หวาย
176419003790เด็กชาย พีรพล ทิมอินทร์เปา
186419003808เด็กชาย พีรพัฒน์ มิ่งเจริญนะโม
196419003923เด็กหญิง ภูริชกานต์ จินดาไตรรัตน์นับดาว
206419003964เด็กชาย ยอดคน เสริญวงศ์สัตย์อาบิ้น
216419003998เด็กหญิง รวิสรา จรัสศรีข้าวสวย
226419004061เด็กชาย เลิศวรรธน์ ชีวะพัฒน์แมน
236419004095เด็กชาย วสุ อิทธิเมฆินทร์แม็ค
246419004103เด็กหญิง วัลนภัส สังขพงศ์จินนี่
256419004178เด็กชาย ศุรณัฐ สวรรณทรัพย์ไออุ่น
266419004228เด็กหญิง สุพิชฌาย์ พงษ์ปราโมทย์พั้นซ์
276419004236เด็กชาย อชิตพล วงศ์สวัสดิ์กุลฟิวเจอร์
286419004285เด็กหญิง อรอมล จันทรอัมพรแตงกวา
296419004392เด็กหญิง ไอริสา คำมุขซูกัส

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน   นักเรียนชาย 13 คน  นักเรียนหญิง 12 คน

ครูประจำชั้น: อ.จันทร์ธิดา สังขจันทร์ อ.ณัฐสรวงกร คงจุฬากูล

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16319003023เด็กชาย กรวิชญ์ ศรีชุมเท้นส์
26319003031เด็กหญิง กรองขวัญ จันทศรCHAP
36319003098เด็กหญิง กานต์ณิชา สมานจิตรมินนา
46319003122เด็กหญิง กิรันนา โชติกาญจนเรืองอินเจ
56319003163เด็กชาย ฉัตรชัยพัฒน์ นับถือดีGerrard
66319003221เด็กหญิง ชนิสรา จุติสมุทรโฮลี่
76319003254เด็กชาย ชวัล วนรัตน์เช้าตรู่
86319003296เด็กชาย ชินดนัย สุดประเสริฐสมาร์ท
96319003494เด็กชาย ธัญนภัทร์ นิตย์วิชญ์กรเคน
106319003510เด็กชาย ธีรไนย ทิวิโสเนป
116319003502เด็กหญิง ธีรนาฏ ทิวิโสเนียร์
126319003577เด็กหญิง นันท์นภัส เจริญจิตปัญจ์อัง
136319003627เด็กหญิง นิสรีน พลีขันธ์น้องมุ
146319003775เด็กหญิง พัชรพีร์ รพีพิศาลมินนี่
156319003825เด็กชาย พิศิษฐ์ นิ่มอนุสรณ์กุลโชว์แปงค์
166319003932เด็กชาย ภูรี สุดตะเมืองภูรี
176319003940เด็กหญิง มานี มีนาภาเมนี่
186319003957เด็กชาย เมธัส นาฑีสุวรรณSimon
196319003999เด็กหญิง ลฎาภา ตันประสิทธิ์เกรซ
206319001076เด็กชาย วรัชญ์ กังสัมฤทธิ์เต้ย
216319004005เด็กหญิง ศรัณย์รัฐ วงษ์ว่องไวเฟริส
226319004013เด็กชาย ศิรากุล กรประเสริฐเมธ
236319004021เด็กชาย ศุภกร สุวรรณศิลป์เพชร
246319004096เด็กชาย สิทธิคุณ ชั้นวัฒนพงศ์ฟิน
256319001100เด็กหญิง อุรชา ศรีพรหมแพร

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน   นักเรียนชาย 13 คน  นักเรียนหญิง 12 คน

ครูประจำชั้น: อ.ปริญญา ดิเรกโภค อ.สุวรัตน์ บุญยะรัตพันธ์ 

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16319003080เด็กหญิง กันตพร เชียงทองกีตาร์
26319003205เด็กชาย ชนาวีร์ รูปขจรไอเฟล
36319003239เด็กชาย ชยพล กิตติธรรมกูลต้า
46319003270เด็กชาย ชัยภัทร ศิริวัฒนกุลซิกม่า
56319003288เด็กชาย ชินกฤต ผดุงรัตน์ดรีม
66319003338เด็กหญิง ณกมล เล็กประเสริฐเอย
76319003353เด็กชาย ณภัทร เฉลิมธนศักดิ์นนท์
86319001043เด็กหญิง ณัฐกฤตา วิรุณพันธ์เพลง
96319003411เด็กหญิง ตรีพิชญ์ มงคลไตรภพป่าน
106319003551เด็กหญิง นวพร คมพจน์แมงมุม
116319003569เด็กหญิง นวพร วงษ์เม่นออม
126319003619เด็กชาย นิรภัฎ สืบกลัดเพียว
136319003643เด็กชาย ปัญจพล คงพระบาทBoom
146319003668เด็กชาย ปัณณธร อิซากิ มิยาตะอิ๊ จัง
156319003676เด็กชาย ปัณณวิชญ์ คงนุ่มเจ้าสัว
166319003684เด็กชาย ปัณณวิชญ์ หิรัญสุวรรณกิจปีเก้
176319003809เด็กชาย พิชัยภัทร์ ดิฐสถาพรเจริญเซน
186319003817เด็กหญิง พิมพ์ปพิชญ์ ตัณฑชุณห์อิ๊กกี้
196319001068เด็กหญิง ภัทร์นฤน เปียทิพย์มายด์
206319004039เด็กชาย ศุภณัฏฐ์ ศรีแผ้วพีค
216319004047เด็กชาย ศุภปริณ สุริเยนทรากรปริณ
226319004062เด็กหญิง สริดา สพานแก้วน้ำใส
236319004088เด็กหญิง สาริศา พิทักษ์หิรัญพงศ์อิงอิง
246319004138เด็กหญิง ฬียาพรรณ บุญส่งคะน้า
256319001092เด็กหญิง อรณิชชา ทับเปียฟ้าใส

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน   นักเรียนชาย 13 คน  นักเรียนหญิง 12 คน

ครูประจำชั้น: อ.เมธี ประทุมทา อ.ขวัญแก้ว งามโสภณ 

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16319003072เด็กชาย กอบบุญ บุญประกอบกัสจัง
26319003130เด็กหญิง คุณัชญา ขุนนอกกอไผ่
36319003601เด็กชาย คุณากร อุ่นลีลาพันธุ์คุณ
46319003171เด็กหญิง ชญาดา บรรณวัฒน์ขนมปัง
56319003247เด็กชาย ชยพล อำนาจสิงห์ไดฟ์
66319003262เด็กชาย ชวิศ ดามพ์สุกรีสายฟ้า
76319003403เด็กหญิง ณินันท์ หวังปรีชาอมรนีน่า
86319003437เด็กหญิง ทะเลดาว จุลตระกูลวานิลลา
96319003478เด็กชาย ธัชดนัย ขันติธีรธรรมไม้ไผ่
106319003486เด็กหญิง ธัญณิชา ณัฐอาภาพลต้นข้าว
116319003544เด็กหญิง นรกมล มีใจฟ้าใส
126319003593เด็กหญิง นันท์นภัส มหาชลาลัยพราว
136319003700เด็กชาย ปุณณกันต์ สิงหพันธ์ภูผา
146319003734เด็กชาย ปูญวัฒน์ ก้าวหน้าชัยมงคลGoody
156319003759เด็กชาย พชร จิรรัตน์พิทักษ์ไดม่อน
166319003783เด็กหญิง พัตร์พิมาน พรหมศรีจีน่า
176319003841เด็กชาย พุฒินาท เมืองโคตรแพนด้า
186319003692เด็กหญิง ปาลิกา ไรแสงราเนีย
196319003882เด็กหญิง ภัทรภร ศรีมัญจัณทาเจนิส
206319003908เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ภูเจริญพลอย
216319004054เด็กชาย สรวิชญ์ คำภักดีพีพี
226319004112เด็กชาย สิรภัทร เรืองแสนอลีฟ
236319004146เด็กหญิง อนัญญา ผลถาวรชีตาห์
246319004153เด็กชาย อาชิรวิทย์ เอี่ยมสำอางค์มิค
256319004161เด็กชาย อานนท์ นิติวงศ์กาก้า

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน   นักเรียนชาย 14 คน  นักเรียนหญิง 12 คน

ครูประจำชั้น: อ.ดร.วรศักดิ์ ประโรกิจจักร์ อ.ฤทธิไกร นาห้วยนาค  

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16319003049เด็กชาย กฤชษฐพงศ วุฒิพันธุ์Focus
26319003056เด็กชาย กฤตภาส กุยอนันต์ซีซาร์
36319003064เด็กชาย กฤษฏิ์กมน ยมาภัยกฤษฏิ์
46319001019เด็กชาย กาณต์เดช วิชญางกูรอิฐ
56319001027เด็กหญิง กิตติมา สังวรฟ้า
66319003155เด็กชาย จิรวัฒน์ จิตจาตุรันต์ฟลิ๊ค
76319003312เด็กหญิง ฐิตา รัตนประภาใบเตย
86319003320เด็กชาย ฐิติกุล จิตต์เที่ยงเจแปน
96319003346เด็กชาย ณชพล คงสุวรรณโอเว่น
106319003429เด็กชาย ตฤณ วสุนทพิชัยกุลลูกหิน
116319003452เด็กหญิง ธยาภา คงสาหร่ายเกรซ
126319003460เด็กชาย ธราธิป บุญประกอบเจมส์
136319003528เด็กหญิง นนทรัตน์ วรรณธนาสินฟริ้นจ์
146319003585เด็กหญิง นันท์นภัส พงษ์ภาวศุทธิ์เอย
156319003635เด็กหญิง ปริตา เรืองสันต์เนเน่
166319003650เด็กชาย ปัญญ์ณัฐ บุญปวันปัน
176319003718เด็กชาย ปุณยวัจน์ สาครวงศ์วัฒนากังฟู
186319003791เด็กหญิง พัทธมน อาบัสอาน่า
196319003833เด็กชาย พี ลิ้มประเสริฐพี
206319003858เด็กหญิง เพียงฤทัย คงลำธารเพียง
216319003916เด็กชาย ภูภกร เมฆไพบูลย์พอดี
226319003981เด็กชาย รุ่งรดิศ ฝอยเหลืองรักษ์
236319004070เด็กหญิง สาริศา ปัทมวรคุณเณเณ่
246319004120เด็กหญิง สุประวีณ์ สุวรรณาพิสิทธิ์เพ่ย เพ่ย
256319004179เด็กหญิง เอทิกา รุ่งแดงเซีย
266319004187เด็กหญิง ฮะจิ ธนเจริญพัทธ์ฮะจิ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน   นักเรียนชาย 13 คน  นักเรียนหญิง 12 คน

ครูประจำชั้น: อ.ธัญชนก โรจนประภายน อ.ดนัยญา ผ่องศรี

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16319003015เด็กหญิง กรรยาณัฎฐ เก่งถนอมศักดิ์กี้
26319003106เด็กชาย กิตติธัช อาจจำนงค์โฟร์วิล
36319003114เด็กชาย กิตติศักดิ์ พ่อค้าข้าวตัง
46319003197เด็กหญิง ชนกานต์ ตั้งอิทธิโภไคยมิวมิว
56319003213เด็กหญิง ชนิกานต์ ธัญญะประกอบโมลิน
66319003304เด็กชาย ฐานพัฒน์ ไตรรัตนประดิษฐ์เพื่อนเกลอ
76319001035เด็กชาย ณภัทร ทองอรุณซัน
86319003361เด็กชาย ณัฎฐพัชร์ ศิราเศรณีzenzen
96319003379เด็กชาย ณัฏฐ์ เชียภาณุมาศอะล็อต
106319003387เด็กชาย ณัฐธเนศ จุลไกวัลสุจริตปลื้ม
116319003395เด็กหญิง ณัฐธิตา เกษรบัวขาวตาต้า
126319003445เด็กชาย ธนเทพ พวงผลเพชร
136319003536เด็กหญิง นภัสสรณ์ ประดับมุขครีมมี่
146319004195เด็กหญิง ปรมิตา ทองอินทร์Peaky
156319003726เด็กชาย ปุริม หนูคงโปรด
166319003742เด็กชาย เปรมคุณ รัตนพงษ์เปรม
176319003767เด็กหญิง พลอยชมพู กลั่นพจน์วินนี่
186319003866เด็กหญิง แพรรุ้ง พิพิธภราดรแพร
196319001050เด็กหญิง ภัทร์นรินทร์ ชวาลสันตติมี่มี่
206319003890เด็กหญิง ภาวิตรา สายทุ้มปราน
216319003924เด็กหญิง ภูริชชญา ติตถะสิริเอม
226319003965เด็กหญิง เมธาพร แพ่งนครนุ่มนิ่ม
236319003973เด็กชาย รติพันธ์ จุรุพันธุ์มีน
246319004104เด็กชาย สิทธิสิริ เติมพรมราชนิบ
256319001084เด็กชาย สุเมธ มงกุฎวิสุทธิ์แม็กกี้

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน นักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 13 คน

ครูประจำชั้น : อ.พลพิพัฒน์ สุขพัฒน์ธี อ.ชุณพฤทธิ์กร จิรบวรกิจ 

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16219003040เด็กชาย กฤตณัฐ อนุมาตรฉิมพลีไอซ์
26219001010เด็กชาย กันตภัทร รุ่งกิจธนกุลปลื้ม
36219003230เด็กชาย จีรพัฒน์ เจริญนิเวศนุกูลเบรฟ
46219003339เด็กหญิง ณญาดา ยอดแก้วต้นกล้า
56219003347เด็กหญิง ณภัทร เรืองชัยสิทธิ์นุน
66219003354เด็กหญิง ณัฎฐณิชา บุญนวนออมสิน
76219003362เด็กหญิง ณัฐชา โพธิปัสสาเอวา
86219003396เด็กหญิง ณัฐณิชา สุรเชษฐพงษ์พลอย
96219003461เด็กชาย เตชินท์ จิตไธสงเปรม
106219003487เด็กชาย เทพทัต พงศ์คำคอปเตอร์
116219003552เด็กชาย ธรรมยุติ เชื้อสุวรรณคุ๊ดคูล
126219003578เด็กหญิง ธันยธรณ์ บุญศรีเกรซ
136219003586เด็กชาย ธีเปรม เมฆรักษากิจเปรม
146219003735เด็กหญิง นันท์นภัส เจนบุญไทยมิว
156219003750เด็กหญิง นีนนารา ผาทองน้ำหนึ่ง
166219003859เด็กหญิง ปราณปรียา ศรีคงมัดหมี่
176219003982เด็กชาย พชรดนัย ตั้งศิริทองใบวีโก้
186219004030เด็กชาย พลวัฏ ศิริธนาธีรภัทรคุณแมค
196219004048เด็กชาย พลิน ตันศิริยากุลหลง
206219001085เด็กหญิง พศวีร์ ตรีวิโรจน์ใบปอ
216219004055เด็กชาย พอ ตระกูลสินพอ
226219001093เด็กชาย ภาคย์ สกลภาพพาร์ค
236219004212เด็กชาย ภูมิภัทร สวัสดิ์ผลซันต้า
246219003644เด็กหญิง มนต์ศิชา ม่วงศรีจันทร์อีฟ
256219004253เด็กหญิง มัตตัญญุตา สุนทรพลินญุตา
266219004493เด็กชาย สุประวีณ์ ภิรมย์พานิชมิวสิค

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 13 คน

ครูประจำชั้น : อ.จิรภัทร ศรีสุข อ.ณิชพร แก้วสถิตย์

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16219003081เด็กชาย กันต์ เพิ่มญาณวรรธนะกันต์
26219003123เด็กหญิง คณัสมน เศรษฐบุตรข้าวปุ้น
36219003131เด็กชาย คณิศร เหรียญทองต้นปาล์ม
46219003214เด็กชาย จิรัช พัฒนธำรงเกษมฟินน์
56219003248เด็กหญิง ชญานิศา เทียนแก้วอั๊ส
66219001044เด็กหญิง ชัญญาภัทร์ สมบูรณ์ทรัพย์ขวัญจัง
76219003370เด็กหญิง ณัฐชา วงศ์ไพโรจน์กุลโดนัท
86219003446เด็กชาย ดรณ์ อุดมเรืองเกียรติดรณ์
96219003610เด็กชาย ธีร์ธวัช ข้องพูนธีร์
106219003651เด็กชาย นพรุจ หอมจันทร์เจได
116219003685เด็กหญิง นภสพร รัตนตานนท์ชมพู่
126219003768เด็กชาย บุณยกร สุขีธรรมกัส
136219001069เด็กชาย ปรีดี ศิษย์กุลอนันต์โดม
146219003966เด็กหญิง ปุญยรวีร์ บุญปั้นปุญญ
156219003974เด็กชาย เปรมปกรณ์ ป้องกันภูมิ
166219004022เด็กหญิง พรรณปพร ชื่นตาเบล
176219001077เด็กหญิง พฤกษา คุณกิตติฟ้าใส
186219004063เด็กหญิง พิชญ์สิณี หิริสิรัญกรปราย
196219004071เด็กหญิง พิชญาภา เจ้าสมพิมพ์
206219004162เด็กชาย ภฤศ โตเหมือนพีท
216219004303เด็กชาย ไรวินทร์ ลิ้มประเสริฐวิน
226219004352เด็กหญิง วรินธร์ อาศิรพงศ์พิศิษฐ์ปันปัน
236219004386เด็กชาย วิญญู ภู่ทองคำต้นกล้า
246219004410เด็กชาย ศุภกานต์ ประยงค์แย้มแอมแปร์
256219004485เด็กหญิง สุธาดา เฟื่องฟูแป้ง
266219004584เด็กชาย อมร หงษ์กุลทรัพย์ปั้น
276219004600เด็กหญิง ไอริณ ไพศรีไอริณ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน นักเรียนชาย 16 คน นักเรียนหญิง 12 คน

ครูประจำชั้น : อ.ปริญญา มงคลพาณิชย์ อ.พรวิมล สว่างชม

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16219003057เด็กชาย กฤษตเมธ มีไพศาลน็อต
26219003073เด็กชาย กัณฑ์อเนก จิตรามัยกุลอินดี้
36219003180เด็กหญิง จิดาภา ตรีรัตนปถวัลย์องุ่น
46219003255เด็กหญิง ชรัสมิ์ญดา บุญปวันปริม
56219003263เด็กหญิง ชลวิชชา ชัชวาลย์น้ำอิง
66219003297เด็กชาย ชัชวาลย์ พรพาณิชพันธุ์สแม็ค
76219003313เด็กชาย ฐิติพันธุ์ แซ่แต้ซูกัส
86219003404เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ทานกระโทกเจได
96219003412เด็กหญิง ณัฐศศิ อนันทภัณท์ว่าน
106219003438เด็กหญิง ณิชรัตน์ สันติภาวะกุลปาย
116219003537เด็กชาย ธนเดช ภิรมย์พานิชแพล้นท์
126219003545เด็กชาย ธนัช เรืองขนาบธรรศ
136219003636เด็กหญิง นงนภัส แย้มกลิ่นยิ้ม
146219003701เด็กหญิง นภัสนันท์ ปัญญาเลิศทิพย์เฟม
156219001051เด็กชาย นฤเบศวร์ รัตนเศียรเอ็ม
166219003784เด็กชาย เบญจมินทร์ ไทยอาภรณ์บีเจ
176219003891เด็กหญิง ปวีร์กุล กลัดกลีบหนูกุล
186219004089เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ ศรีศักดาภาพมิ้นต์
196219004113เด็กหญิง พีรดา เจริญศักดิ์จีน
206219004121เด็กชาย พีรภัทร อุตโมบลแอนฟิวด์
216219004295เด็กชาย ราชรัช สิงหรัตน์สปาย
226219004345เด็กหญิง วรัชยา สังขพงศ์แองเจิ้ล
236219004378เด็กชาย วาคิน กฤษณาวงศ์สกุลวาคิน
246219004436เด็กชาย สหรัฐ รุ่งสมบูรณ์ภู-มิ
256219004469เด็กหญิง สิริกัญญา แคล้วคำพุฒแจน
266219004501เด็กชาย สุรทิน เทียนอำนวยไผ่ตง
276219001150เด็กชาย อายุวัฒน์ พันธุ์รัตน์นโม
286219004550เด็กชาย อนรรฆเดช จินดาวงษ์อชิ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน นักเรียนชาย 16 คน นักเรียนหญิง 12 คน

ครูประจำชั้น : อ.ดร.อมรรัตน์ สายทองดี อ.จุติณัฏฐ์ สิงห์ครุธ

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16219003024เด็กชาย กชสม เอี่ยมศิริไกด์
26219003032เด็กชาย กรชวิศ ปิติวรรณลีโอ
36219003156เด็กชาย คอง มิน ลีมิน
46219001028เด็กหญิง จอมขวัญ พินิจธนสารไออุ่น
56219003206เด็กชาย จิรภัทร สฤษฎิ์วงษ์โซดา
66219003222เด็กชาย จิราธิป สิมลาเซเว่น
76219003305เด็กหญิง ญาธิป ยั่งยุบลเหนือ
86219003321เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ยืนยันกรีน
96219003529เด็กชาย ธนกฤต ธนธิติพรแฮม
106219003719เด็กชาย นโม เจตนาวีระบุตร หุตานุวัตรนโม
116219003669เด็กชาย นพอนันต์ เพ็ชร์รักษ์บีม
126219003800เด็กหญิง เบญญาศิริ บาบุญเบญ
136219003818เด็กหญิง ปณาลี ปรัชฌวิทยากรแปมแปม
146219003875เด็กหญิง ปริยากร พิพัฒน์โชติสิริกุลแป้ง
156219004147เด็กหญิง เพชรชิตาพร ปักคำวงษ์สังข์น้ำอิง
166219004196เด็กหญิง ภัทรมน บัวทองออม
176219004220เด็กชาย ภูริเดช เลขพลนิวตัน
186219004238เด็กหญิง ภูวนิดา จันทร์คูเมืองน้อยหน่า
196219004279เด็กชาย รัชกฤต ยอดแแก้วฟลุคฟลุค
206219001119เด็กชาย วรกริษฐ์ คุณเอนกเคฟ
216219004394เด็กหญิง แววปราชญ์ หิมานันโตมิว
226219004402เด็กหญิง ศศพินทุ์ สาระวาสโต๋
236219004444เด็กชาย สิปปกร เลิศนิมิตรธาม
246219004477เด็กชาย สุขสันต์ ทองสกุลเจแปน
256219004527เด็กชาย หัสพงศ์ ฟักสุขจิตต์ต้นกล้า
266219001143เด็กหญิง อชิรญา ชนะกุลเรนนี่
276219004543เด็กชาย อนรรฆ ชุริกานนท์นัก นัก
286219004576เด็กชาย อภิภพ ศรีสืบก้อง

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน นักเรียนชาย 16 คน นักเรียนหญิง 12 คน

ครูประจำชั้น : อ.ดร.ธนิตา ศิริรัตน์ อ.วิรุศ กล้าแข็ง

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16219003115เด็กชาย เขมณัช ประภาพรวรกุลตั๋งตั๋ง
26219003149เด็กหญิง ครองขวัญ พงษ์วานิชอนันต์ข้าวปุ้น
36219001036เด็กชาย จุลกรี ช้างรักษานาปาล์ม
46219003289เด็กชาย ชิติเทพ ตุลละสกุลแม็ก
56219003479เด็กชาย ทรงธรรม อิ่นคำแมท
66219003495เด็กชาย เทพหัสดิน มูลตาเซียน
76219003503เด็กชาย เทียนพรรษา ใจปัญญาเทียน
86219003511เด็กชาย ธนกร กิตติศุภมงคลวิ้นช์
96219003677เด็กชาย นภนต์ โตโสเหมือง
106219003693เด็กหญิง นภัส สโรชนันท์จีนโมจิ
116219003727เด็กชาย นัทธวัฒน์ ฤดีเลิศวิน
126219003743เด็กหญิง นิชาภา จีนสมุทรอั้ม
136219003834เด็กหญิง ปภาดา ชูพันธ์ผิง
146219003909เด็กชาย ปองคุณ เครือกนกปอง
156219003925เด็กหญิง ปารีณา แซ่เฮ้งปราย
166219003990เด็กชาย พชรดนัย เกตุลุนสงค์ม่อน
176219004006เด็กหญิง พนิตพิชา สมานรักษ์สุพรีม
186219004014เด็กหญิง พรรณปพร นวกิจรังสรรค์การ์ตูน
196219004139เด็กชาย พุฒ เย็นฤดีปรีพุฒ
206219004154เด็กชาย ภณ สุวรรณฐัษเซน
216219004170เด็กหญิง ภัชร์แพรวา อัศวตระกูลวงค์ปาร์ตี้
226219004246เด็กหญิง มนัสรัชช์ วรวัฒนาพิศุทธ์เพียร์ซ
236219004311เด็กชาย วรพล เพ็ญมาศพี
246219004329เด็กหญิง วรรณวนัช พวงศิริใบบัว
256219004337เด็กหญิง วรอร ประพฤติธรรมพะแพง
266219004428เด็กชาย สหทรรศน์ วิสุทธิ์เมธานุกูลเซฟ
276219001135เด็กชาย สุวพัชร์ ยงยิ่งศักดิ์ถาวรบุญ
286219004519เด็กหญิง สุวรินทร์ พึ่งงามตอง

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน นักเรียนชาย 16 คน นักเรียนหญิง 12 คน

ครูประจำชั้น : อ.นริณี กือเย็น อ.กฤตกร สารกิจ

เลขที่รหัสประจำตัวนักเรียนชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น
16219003016เด็กหญิง กชพร นวกิจรังสรรค์กีต้าร์
26219003065เด็กชาย กวินวิชญ์ จำนงค์มิกซ์
36219003099เด็กหญิง กัลยภรณ์ จันทร์ผ่องแสงปาย
46219003107เด็กชาย กิตติชนม์ เลิศอิสรปัญญาต้นข้าว
56219003388เด็กหญิง ณัฐฐิตา ฉายาสถาพรพรีม
66219003453เด็กหญิง ตีรณา ศรีพรหมมาต้นข้าว
76219003560เด็กชาย ธราธร ชูกิจโกศลโฟล์ค
86219003594เด็กชาย ธีร์ มหาสำราญธีร์
96219003602เด็กหญิง ธีรดา โขติมานนท์หมิงหมิง
106219003628เด็กชาย นกานต์ อมรเวชยกุลกันต์
116219003776เด็กชาย บุริศร์ มนตรีเศวตกุลพี
126219003792เด็กชาย เบญญ์ วงศ์สาม ทิพยมนตรีเบญญ์
136219003826เด็กชาย ปภังกร สิริธนัฐไพศาลต้นน้ำ
146219003867เด็กชาย ปรานต์ บุนนาคปรานต์
156219003883เด็กหญิง ปวริศา ธนาเลิศชัยสกุลแอนฟิวส์
166219003917เด็กชาย ปัญญาวุฒิ อำนักมณีนีโอ
176219003933เด็กชาย ปิติพัฒน์ อนุรักษ์ธนนนท์กัญจ์
186219003941เด็กหญิง ปิยรัตน์ ทองดีออมสิน
196219003958เด็กหญิง ปุญญิศา วลีบวรเดชเทอา
206219004097เด็กหญิง พิมพ์สุรัส พิศมัยแสนดี
216219004204เด็กหญิง ภัทราพร ธรรมพิพัฒน์เกรท
226219001101เด็กชาย ภูวนัตถ์ เชื่อมรัตนกุลออมสิน
236219004261เด็กหญิง เมธาวดี หมอยาแก้วใส
246219004287เด็กชาย รัฐวิชญ์ กุลโรจน์รัศมีนาย
256219004451เด็กชาย สิพล ทิพยวงศ์เซฟ
266219004535เด็กชาย อชิตะ ชื่นชมยองเจ
276219004568เด็กชาย อภิชาติ ธนสถิตย์ไตตั้น
286219004592เด็กหญิง อารีนุช อุดมผลรวงข้าว