Loading...

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2. บก.06 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง

3. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4.2 แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

4.3 สัญญาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4.4 แบบหนังสือสัญญาค้ำประกัน

4.5 การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

4.6 ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

4.7 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

4.8 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2