Loading...

กำหนดการยื่นเอกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียน และกำหนดการยื่นเอกสาร

การเตรียมเอกสารสำหรับมอบตัวนักเรียน

เข้าสู่ระบบสำหรับกรอกข้อมูลเพิ่มเติม พิมพ์ใบมอบตัว และดาวน์โหลดใบนำเอกสาร

**เข้าสู่ระบบสำหรับกรอกข้อมูลเพิ่มเติมและพิมพ์ใบมอบตัว คลิกที่นี่

**ดาวน์โหลดใบนำเอกสาร : คลิกที่นี่

แผนที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคาร 2

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 6761, 6763

E-mail: tss.office@lsed.tu.ac.th