Loading...

หลักสูตรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการสำคัญของการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          • Personalized Learning
          Personalized Learning เป็นการมุ่งสนับสนุนผู้เรียนแต่ละคนให้ค้นพบความชอบ ความถนัด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้และเลือกเรียนรู้ในประเด็นที่ตนสนใจ โดยไม่มีการปิดกั้นจากขอบเขตของการแบ่งสายการเรียนแบบเดิม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลอย่างเข้มข้น และความร่วมมือจากผู้ปกครองและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถพื้นฐานและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง

          • Competency-Based Education
          Competency-Based Education เป็นระบบการศึกษา (Educational System) ที่สนับสนุน Personalized Learning กล่าวคือ ดำเนินการจัดการศึกษาโดยเอาสมรรถนะของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยใช้เวลาและวิธีการอย่างยืดหยุ่นตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการของการศึกษา โดยมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการให้คำปรึกษาที่เข้มแข็ง และระบบการประเมินสมรรถนะที่สอดคล้องควบคู่ไปด้วย

 

เส้นทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น (TSS Flexible Pathway)


          เป็นโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกรายวิชาเฉพาะทางที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง ซึ่งผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ของตนเอง (Personalized Learning Pathway) ได้ ภายใต้การให้คำปรึกษาอย่างเข้มข้นจากครูที่ปรึกษา

 

สมรรถนะหลักของผู้เรียน (Core Competency)


          สมรรถนะหลักของผู้เรียน (Core Competencies) คือ กลุ่มของทักษะ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม คุณลักษณะ และทัศนคติ ที่หลักสูตรมุ่งพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม แบ่งเป็น 2 ด้านคือ สมรรถนะทั่วไป (General Competency) ประกอบด้วยทักษะ คุณสมบัติ และคุณลักษณะแห่งอนาคต และ สมรรถนะทางวิชาการ (Academic Competency) ประกอบด้วยความสามารถทางวิชาการ ในการเข้าใจและนำความรู้ไปใช้

          สมรรถนะหลักดังกล่าวเป็นหนึ่งในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ซึ่งทุกคนจะต้องพัฒนาตนเองให้ได้ถึงระดับมาตรฐานทุกสมรรถนะ นอกจากนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนต้องมีทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสุขภาพสุขภาวะที่ดีด้วย

 

โครงสร้างหลักสูตร


          หลักสูตร มุ่งเน้นให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าใจและเชื่อมโยงพื้นฐานความรู้ที่หลากหลาย ต่อยอดลงลึกในศาสตร์ที่ตนสนใจ โดยผู้เรียนวางแผนและกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ร่วมกับครูที่ปรึกษา จัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา Block Course โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ กลุ่มพื้นฐานการเรียนรู้ (Foundation) 80 หน่วยกิต และ กลุ่มการเรียนรู้เฉพาะทาง (Concentration) อย่างน้อย 40 หน่วยกิต โดยและประเภทประกอบด้วยรายวิชา และโครงงาน

 

บทบาทครู ในฐานะผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Support Team)


          ครู มีหน้าที่สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถพื้นฐานและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งเป้าหมายสำหรับการใช้ชีวิตในสังคม โดยมีบทบาทที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และกระบวนกร

          ทั้งนี้ผู้เรียนจะทำงานร่วมกับครูที่ปรึกษาอย่างเข้มข้นผ่านระบบการให้คำปรึกษา (Advisory)  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีทิศทางในการวางแผนการเรียนรู้ กำกับ ติดตาม ดูแลให้ผู้เรียนบรรลุแผนที่วางไว้ และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความชอบ ความถนัด นำตนเองได้ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการช่วยแก้ไขปัญหาที่ผู้เรียนอาจเผชิญ

 

ช่วงการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TSS Stage of Learning)


          ช่วงการเรียนรู้ คือแผนที่การเดินทางสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยสิ่งที่ผู้เรียนสามารถทำได้ในแต่ละช่วงการเรียนรู้ (รายวิชาและกิจกรรม) ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละช่วงการเรียนรู้ (ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล) และเกณฑ์การก้าวสู่ช่วงถัดไป (พิจารณาจากความสามารถเป็นหลัก)