Loading...

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

“ทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561”

           วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “ทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561” ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ทแอนด์สปาร์ จังหวัดกาญจนบุรี การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการทำงานโดยภาพรวม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรทั้งของคณะและโรงเรียนไปพร้อมกัน

          อนึ่ง การสัมมนาดังกล่าวให้ความสำคัญกับการใคร่ครวญและการระดมความคิดเกี่ยวกับ “ภาพของโรงเรียน” ที่มุ่งหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และค่านิยมหลักของโรงเรียนตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างทักษะการเรียนรู้และออกแบบสภาพแวดล้อมแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนทักษะที่จำเป็นต่อผู้เรียนอย่างประสานสอดคล้องกัน โดยมีจุดเด่นคือการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืนและการคิดอย่างเป็นระบบทั้งในชั้นเรียน ครู ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ยิ่งไปกว่านั้น นับเป็นการสร้างกรอบความคิดในการนำไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี

          นอกเหนือจากนั้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร การทำงานแบบร่วมมือ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนและรับฟังเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมา เสริมสร้างกำลังใจให้แก่สมาชิกในองค์กร อันเป็นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร องค์กร การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่วงการการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

         All TSS teachers and staff went for a retreat "Direction and Strategic Planning for Faculty of Learning Sciences and Education 2018" at Away Kanchanaburi Dheva Mantra Resort & Spa, from 28-31 May, 2018. We took this opportunity to revisit our shared vision, celebrate the hard work throughout this year and to improve our team learning.

         We determined a clear direction for the upcoming academic year and broadened our understanding of the roles and needs amongst TSS teachers and staff. As we learned and grew together, we gave reflections and encouragement to one another in order to strengthen the collaboration of our productive workforce. This retreat intensively empowers positive energy amongst all TSS teachers and staff to carry on our learning and teaching as a capable team.