Loading...

ห้องเรียนพลัสวัย ตอน "แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศของโรงเรียน"

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 – 16.30 น. ผู้ปกครองร่วมเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Team  TSS APP  การยืมทรัพยากรการเรียนรู้ และการนัดหมายศูนย์ Empathy Center ณ ห้อง C203 อาคาร C โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยฝ่ายผู้ปกครองสัมพันธ์เปิดพื้นที่ให้กับผู้ปกครองได้ใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง รวมถึงครู และนักเรียน ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศการเรียนรู้ของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างยั่งยืน