Loading...

ครอบครัวสาธิต ปีที่ 2: เปิดโลกการเรียนรู้สู่ครอบครัวสาธิต

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม “ครอบครัวสาธิต ปีที่ 2: เปิดโลกการเรียนรู้สู่ครอบครัวสาธิต” 

          วันที่ 16 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ครอบครัวสาธิต ปีที่ 2” เริ่มต้นด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์และความสำคัญโครงการครอบครัวสาธิตที่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและสังคม เพื่อร่วมสร้าง “ระบบนิเวศการรู้สู่ห้องเรียนที่มีชีวิต” อย่างเป็นรูปธรรม

          จากนั้นเข้าสู่วงเสวนาในหัวข้อ "นิเวศการเรียนรู้: บทบาทการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้" โดยคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี ผู้บุกเบิกนิเวศการเรียนรู้แห่งนี้ 

พร้อมทั้งครูเด้นท์ ศราวุธ จอมนำ ครูผู้ใช้การบ้านสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ครูก้อย พรวิมล สว่างชม ครูประชั้นผู้สร้างวิถีความสัมพันธ์ของครูและนักเรียนเพื่อก่อเกิดการเรียนรู้