Loading...

ห้องเรียนพลัสวัย “ศิลปะบำบัดด้วยเทคนิค Mix Media เพื่อต่อรองกับความคาดหวัง”

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง C111 อาคาร C โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     โดยฝ่ายผู้ปกครองสัมพันธ์เปิดพื้นที่ให้กับผู้ปกครองได้ใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง รวมถึงครู และนักเรียน ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศการเรียนรู้ของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างยั่งยืน