Loading...

โครงการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช

โครงการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช

          โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการ “พัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช” เมื่อวันที่ 16, 18 และ 23-25 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ โดยมีบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมอบรม

          โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน ในฐานะ "ครู" ผู้เป็น “โค้ช” คอยแนะแนวทาง เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ที่คณะครูได้ฝึกฝนและเรียนรู้ร่วมกันแบ่งเป็น 3 สถานีการเรียนรู้ ได้แก่ สถานีการเรียนรู้แรก “Nature of Child” เป็นสถานีที่ครูจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของพฤติกรรมการเเสดงออกของเด็กและวัยรุ่น สถานีการเรียนรู้ที่สอง “Nature of Learning Process” เป็นสถานีที่ครูได้ฝึกออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามช่วงวัยของผู้เรียน และสถานีการเรียนรู้สุดท้าย “Teacher as a Coach” เป็นสถานีที่ครูจะได้ฝึกทักษะการโค้ชเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ