Loading...
ขั้นตอนสำหรับยืนยันสิทธิการเข้าสัมภาษณ์ กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
MoreDetail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MoreDetail
หนังสือรับรองการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
MoreDetail
ประกาศการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MoreDetail

ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เข้าสู่ระบบ
Activities
TSS Open House: “วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.”
รายละเอียด
Activities
โครงการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช
รายละเอียด
Activities
ครอบครัวสาธิต ปีที่ 2: เปิดโลกการเรียนรู้สู่ครอบครัวสาธิต
รายละเอียด
Activities
โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
รายละเอียด