Loading...

ปรัชญา

การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งประเสริฐสุดของชีวิต

วัฒนธรรมโรงเรียน

สังคมแห่งความเคารพและการเรียนรู้ร่วมกัน

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันต้นแบบของการบ่มเพาะเด็กในระดับมัธยมศึกษา ให้พัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ขึ้นเป็นลำดับขั้น จน สามารถพึ่งพาตัวเอง และเป็นคนดีของสังคม

พันธกิจ

สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้อย่างบูรณาการ โดยระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝำย (ผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ ผู้บริหารและฝ่ายสนับสนุน บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสังคม) เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้ให้เกิดปัญญาในการเข้าใจโลกภายใน-ภายนอก และเลือกดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อสร้างคนดีสู่สังคม เป็นสถานฝึกงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย ของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์