Loading...
เปิดรับสมัคร “อาจารย์ 2 อัตรา – ครูกระบวนกร 8 อัตรา – นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา”
READ MORE
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งครูกระบวนกร ครั้งที่ 1/2562
READ MORE
ตารางกิจกรรม The SATIT Family 2562
READ MORE

A learning community built on mutual respect

PUBLIC RELATIONS

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
READ MORE
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมโครงการครอบครัวสาธิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2562
READ MORE
ขั้นตอนสำหรับยืนยันสิทธิการเข้าสัมภาษณ์ กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
READ MORE
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
READ MORE