เจ้าหน้าที่

 • น.ส.พะเยาว์ หนูสกุล
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

  payao.nu@lsed.tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1782

 • น.ส.สุชยา ทรัพย์บำรุง
  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

  suchaya.su@lsed.tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1780

 • น.ส.สุภาวดี ขันคำ
  นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

  subhavadee.kh@lsed.tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1781

 • น.ส.วริศรา สอนจิตร
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

  waritsara.so@lsed.tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1779

 • นายสุภลักษณ์ ผิวเกลี้ยง
  ช่างเทคนิค

  supalak.pi@lsed.tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1786

 • นายอภิสิทธิ์ พุ่มลออ
  นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

  apisit.pu@lsed.tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1786

 • นายอำนวยชัย ทิพรัตน์
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  amnuychai.ti@lsed.tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1785

 • นายวายุภัชค์ จูนก
  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  wayuphat.ju@lsed.tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1781