เจ้าหน้าที่

 • น.ส.พะเยาว์ หนูสกุล
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

  meaw_2515@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1782

 • น.ส.สุขุมา ปัญญาวงษ์
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  psukhuma@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1782

 • น.ส.สุชยา ทรัพย์บำรุง
  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

  ssuchaya@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1782

 • น.ส.สุภาวดี ขันคำ
  นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

  nmy.mind44@gmail.com
  02-564-4442 ต่อ 1782

 • น.ส.วริศรา สอนจิตร
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

  waritsara.so@lsed.tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1779

 • นายสุภลักษณ์ ผิวเกลี้ยง
  ช่างเทคนิค

  m_mide@windowslive.com
  02-564-4442 ต่อ 1786

 • นายอภิสิทธิ์ พุ่มลออ
  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  apisit.pu@lsed.tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1786