กิจกรรมข่าว

30 เม.ย.2560

เวทีประชุมวิชาการ Innovative School Summit 2017

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ดร.สิทธิโชค ทับทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอเวทีประชุมวิชาการ Innovative School Summit ซึ่งเป็นเวทีสาคัญ ในการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเดินหน้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21