กิจกรรมข่าว

18 ส.ค.2560

หนังสือรับรองกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้นและการมอบตัวเป็นนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นชอบให้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ตามประกาศเรื่องกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้นและการมอบตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

           บัดนี้ ทางโรงเรียนได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 และค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

 หนังสือรับรองกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้นและการมอบตัวเป็นนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560