กิจกรรมข่าว

20 มิ.ย.2560

หนังสือรับรองประกาศกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้นและการมอบตัวเป็นนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ตามประกาศเรื่องกำหนดชำระค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาต้นและการมอบตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวน 50,000.00 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป และ จำนวน 35,000.00 บาท สำหรับบุตรบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในอัตราแบบเหมาจ่าย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น) โดยแบ่งการชำระเงินออกเป็น 2 ครั้ง

 

 หนังสือรับรองประกาศกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้นและการมอบตัวเป็นนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560