กิจกรรมข่าว

30 ม.ค.2561

หนังสือรับรองค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (อาหารกลางวัน) โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามเอกสารแนบ ดังนี้

 

เอกสารแนบ

 หนังสือรับรองค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์