กิจกรรมข่าว

9 ก.ค.2561

หนังสือรับรองค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าธรรมเนียมโครงการครอบครัวสาธิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศการค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าธรรมเนียมโครงการครอบครัวสาธิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามเอกสารแนบ ดังนี้

 

เอกสารแนบ

 หนังสือรับรองค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าธรรมเนียมโครงการครอบครัวสาธิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์