กิจกรรมข่าว

10 ส.ค.2561

หนังสือรับรองค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามเอกสารแนบ

     บัดนี้ ทางโรงเรียนได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ

 หนังสือรับรองค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์