กิจกรรมข่าว

28 ก.ค.2559

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดทำบัตรนักเรียน บัตรผู้ปกครอง และบัตรบุคลากร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จัดทำบัตรนักเรียน บัตรผู้ปกครอง และบัตรบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

 

เอกสารแนบ

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดทำบัตรนักเรียน บัตรผู้ปกครอง และบัตรบุคลากร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์