กิจกรรมข่าว

26 ก.ย.2560

รายละเอียดการประเมินการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

           เนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 – วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เป็นสัปดาห์ประเมินการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จึงมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาของสัปดาห์นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมประเมินการเรียนรู้ ดังนี้

  1. มีเวลาพักระหว่างคาบ 1 และ คาบ 2 เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเตรียมตัว
  2. รับประทานอาหารกลางวัน 12:00 – 13:00 น.
  3. ประตูโรงเรียนจะเปิดในเวลา ดังนี้ วันจันทร์ อังคาร พุธ และศุกร์ เวลา 14:30 น. วันพฤหัสบดี เวลา 16:00 น. (มีเรียน Qualish ตั้งแต่ 13:00-16:00 น.) โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ในเวลาดังกล่าว และผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนกลับได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามตารางของแต่ละห้อง

ดังเอกสารแนบมานี้

 

เอกสารแนบ

 รายละเอียดการประเมินการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560