กิจกรรมข่าว

15 มี.ค.2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลังยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา)

     ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้กำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกระบวนการคัดเลือกเป็นนักเรียน และกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (สำหรับตัวจริง) และได้ดำเนินการเรียกรายชื่อสำรองไปแล้วนั้น

     บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกเป็นนักเรียน และกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน จำนวน 165 คน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามกำหนดการต่างๆ

     หมายเหตุ การชำระค่าธรรมเนียมจะต้องชำระภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 1785

 

เอกสารแนบ

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลังยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา)