กิจกรรมข่าว

1 พ.ค.2561

รายชื่อตามลำดับเลขประจำตัวนักเรียนและแนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อตามลำดับเลขประจำตัวนักเรียนและแนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้กำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน จำนวน 165 คน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้น

     บัดนี้ เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการต่อไป จึงขอประกาศรายชื่อตามลำดับเลขประจำตัวนักเรียนและแนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน

     ทั้งนี้ เพื่อให้การมอบตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในเอกสารแนบ หมายเลข 1 – 2 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 1785

 

เอกสารแนบ

รายชื่อตามลำดับเลขประจำตัวนักเรียนและแนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์