กิจกรรมข่าว

19 ต.ค.2559

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสาธิต

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสาธิต

  1. ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาลงทะเบียนช่วงเวลา 8.30 – 9.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 ณ อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. กิจกรรมครอบครัวสาธิต เริ่มเวลา 9.00 น. ตรงและเลิกประมาณ 16.00 น.
  3. ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนแต่งกายสุภาพ (ไว้ทุกข์) และเหมาะกับการทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหวได้สะดวก