กิจกรรมข่าว

28 ก.ย.2559

ประกาศแก้ไขขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

          ตามประกาศ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนขอประกาศแก้ไขขั้นตอนการสมัคร โดยยกเลิกกระบวนการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลาก เนื่องจากจำนวนผู้สมัครสามารถคัดเลือกนักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยวิธีจัดกระบวนการกลุ่มและสอบสัมภาษณ์

          ในการนี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกฉบับปรับปรุง ตามเอกสารหมายเลข 1 โดยขอให้ดำเนินการตามกำหนดการใหม่ ดังเอกสารแนบมานี้

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศแก้ไขขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560