กิจกรรมข่าว

27 ก.ย.2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 นั้น

          ในการนี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้

 ดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 บัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มและสอบสัมภาษณ์