กิจกรรมข่าว

9 ม.ค.2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้กำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นั้น

     บัดนี้ การจัดสอบข้อเขียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน จำนวน 244 คน ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 โดยนักเรียนและผู้ปกครองที่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเข้าร่วมกระบวนการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

     ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอประกาศรายชื่อสำรอง จำนวน 95 คน ตามลำดับคะแนนสอบ ดังเอกสารแนบหมายเลข 2 ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์ตามประกาศสละสิทธิ์และมีจำนวนต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนจะติดต่อเพื่อให้มาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในภายหลัง รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562