กิจกรรมข่าว

22 พ.ย.2561

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ด้วยทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขยายระยะเวลาการรับสมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มาสมัครเพิ่มมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงขยายระยะเวลาการรับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครออกไปจากเดิมเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยหลักเกณฑ์และกำหนดการอื่นๆยังคงไว้ ตามประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียนคลิกที่นี่

เอกสารแนบ

 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์