กิจกรรมข่าว

10 ก.ย.2561

ประกาศการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ด้วยทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562

     ทั้งนี้ เงินอุดหนุนรายบุคคล มีผลในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเริ่มต้นปีงบประมาณตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กันยายน 2562

 

เอกสารแนบ

 ประกาศการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์