กิจกรรมข่าว

30 พ.ค.2560

ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ได้ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้นและการมอบตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนขอประกาศอัตราค่าธรรมเนียมอืน ดังเอกสารแนบมานี้

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์