ถาม-ตอบ

1. เป็น ร.ร. อินเตอร์?
 • รร. สาธิตฯ มธ. ไม่ใช่อินเตอร์ แต่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และ อาจารย์เจ้าของภาษา ทำการสอนค่ะ รวมทั้งมีการจัดชั่วโมงการเรียนรู้และฝึกฝนให้เด็กสามารถสื่อสาร ฟัง-พูด-อ่านเขียน ได้ดีค่ะ
 • รร. สาธิตฯ มธ. เป็นหลักสูตรภาษาไทย แต่มีอาจารย์ชาวต่างชาติประจำโรงเรียนหลายท่านเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ทุกห้องใช้หลักสูตรเดียวกัน ไม่มีการแยกห้อง EP หรือ สสวท. แต่ทุกห้องจะได้รับการพัฒนาในมาตรฐานที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
2. ขอรายละเอียดเรื่องครอบครัวสาธิต เช่น วันไหนบ้าง ต้องจ่ายเท่าไหร่
 • ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ แต่ควรเป็นผู้ที่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ควรเป็นคนเดียวกันตลอดกิจกรรม
 • กิจกรรมครอบครัวสาธิตเป็นโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองทั้งหมด 22 ครั้ง  โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่

- ระยะที่ 1 จัดกิจกรรม 10 ครั้ง ช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมกราคม 2560
  ผู้ปกครองเข้าร่วมพร้อมเด็ก 5 ครั้ง

- ระยะที่ 2 จัดกิจกรรม 12 ครั้ง ช่วงเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนมิถุนายน 2560
  ผู้ปกครองเข้าร่วมพร้อมเด็ก 5 ครั้ง

 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 35,000-. บาท
3. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและวิชาต่างๆ
 • แบ่งเป็น 5 กลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ ได้แก่ 1.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2.มนุษย์กับสังคม 3.ภาษาและการสื่อสาร 4.สุขภาพและสุขภาวะ 5.สุนทรียะทางศิลปะ
 • จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการ ทั้งเนื้อหาและวิธีการ เน้น 2PTR ในระดับองค์รวม (Problem-Project-Theme-Research) ไม่ใช่กิจกรรมหรือวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้วิชาการผ่านการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
 • ส่งเสริมให้เด็กเป็น Active Learners และสามารถกำกับทิศทางการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยระดับมัธยมต้น เน้นการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง เพื่อก้าวสู่ระดับมัธยมปลายอย่างมีทิศทาง
 • จำนวนเด็กนักเรียนไม่เกิน 30 คน/ห้อง  ครูจึงสามารถให้ความสนใจกับปัญหาและพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล  ส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนพัฒนาศักยภาพสูงสุด ตามความถนัดความสนใจ  โดยนอกจากการเรียนทางด้านวิชาการที่มีอาจารย์ระดับปริญญาโทและเอกเช่นเดียวกับที่สอนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว   โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการและให้เวลาเต็มที่กับการให้เด็กทุกกลุ่มได้ลงมือทำงานตามความสนใจ   ไม่ว่าทางด้านวิทยาศาสตร์  ศิลปะ ภาษา คอมพิวเตอร์ หอดูดาว โดยเฉพาะงานช่างฝีมือต่างๆ ที่เป็นโมเดลจากโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ ที่เป็นมัธยมกึ่งอาชีวะ เพื่อส่งเสริมให้เด็กทดลองประกอบอาชีพที่สนใจได้จริง     
4. ค่าเล่าเรียน 100,000 บาท รวมค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยหรือไม่
 • เป็นค่าเล่าเรียนโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เช่น ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ค่าหนังสือเรียน ค่าอาหาร ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน ฯลฯ
 • 1 ปี มี 2 เทอม รายละเอียดดังนี้
  - สำหรับบุคคลทั่วไป เทอมละ 50,000 บาท
  - สำหรับบุตรสายตรงของบุคคลากร มธ. ที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เทอมละ 35,000 บาท
5. ข้อสอบเป็นแบบไหน ? ต้องติวไหม ? พ่อกับแม่ต้องสอบด้วยหรอ สอบอะไร?
 • ข้อสอบเด็กเป็นข้อสอบวัดทักษะการคิดเเละการให้เหตุผลขั้นพื้นฐานของผู้เรียน ทั่วๆ ไปค่ะ ไม่ได้เน้นเนื้อหาวิชาการ ไม่ต้องติวค่ะ
 • ข้อสอบข้อเขียนมีเพื่อวัดทักษะการคิดเเละการให้เหตุผลขั้นพื้นฐานของผู้เรียน ตัวชุดข้อสอบ ไม่ได้มุ่งเน้นการวัดความรู้ที่เกิดจากการท่องจำ เเต่วัดการใช้ตรรกะ โดยเน้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูลพื้นฐานหรือเงื่อนไขบางอย่างที่กำหนดให้ ชุดข้อสอบประกอบด้วยการวัดทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดคำนวณ ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านการสื่อสารและภาษา
 • ในส่วนของผู้ปกครอง เป็นเเบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุตรธิดาและการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้กับทางโรงเรียน
6. มีโควต้า เข้า มธ. ไหม
 • ณ ตอนนี้เรายังไม่มีโควต้าเข้า มธ. ค่ะ
7. ทำอย่างไรจะได้เป็นโควต้า 10 คน?
 • เป็นโควต้าที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโดยตรงค่ะ
8. โรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหน ?
 • ตั้งอยู่บริเวณอาคารอินเตอร์โซน ติดกับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์   ปัจจุบันกำลังปรับปรุงอาคารอินเตอร์โซนเดิมให้เป็นอาคารเรียนหลังแรก (ควบคู่ไปกับการสร้างอาคารใหม่ในพื้นที่ ๑๙ ไร่ด้านหลัง บริเวณที่ปัจจุบันเป็นลานจอดรถหลังโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์)