ถาม-ตอบ

1. เป็น ร.ร. อินเตอร์?
 • รร. สาธิตฯ มธ. ไม่ใช่อินเตอร์ แต่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และ อาจารย์เจ้าของภาษา ทำการสอนค่ะ รวมทั้งมีการจัดชั่วโมงการเรียนรู้และฝึกฝนให้เด็กสามารถสื่อสาร ฟัง-พูด-อ่านเขียน ได้ดีค่ะ
 • รร. สาธิตฯ มธ. เป็นหลักสูตรภาษาไทย แต่มีอาจารย์ชาวต่างชาติประจำโรงเรียนหลายท่านเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ทุกห้องใช้หลักสูตรเดียวกัน ไม่มีการแยกห้อง EP หรือ สสวท. แต่ทุกห้องจะได้รับการพัฒนาในมาตรฐานที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
2. มีการเรียนการสอนระดับใดบ้าง มีชั้นประถมฯ และ มัธยมฯปลายหรือไม่
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) เป็นโรงเรียนแบบไป-กลับ ไม่ใช่โรงเรียนประจำหรือกินนอน เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2560 โดยเปิดเพิ่มปีการศึกษาละ 1 ระดับชั้น ขณะนี้เป็นปีแรกจึงมีเฉพาะระดับชั้นม.1 เท่านั้น และยังไม่เปิดม.ปลาย
3. มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง
 • โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็นรายกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่  1.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2.มนุษย์กับสังคม 3.ภาษาและการสื่อสาร 4.สุขภาพและสุขภาวะ 5.สุนทรียะทางศิลปะ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Team Teaching  (มีครูจัดกระบวนการในห้องเรียนพร้อมกันอย่างน้อย 2 คน) โดยเน้นส่งเสริมให้เด็กเป็น Active Learners และสามารถกำกับทิศทางการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยระดับมัธยมต้น เน้นการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง เพื่อก้าวสู่ระดับมัธยมปลายอย่างมีทิศทาง
4. รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมฯปีที่ 2 หรือ มัธยมฯปีที่ 3 หรือไม่
 • เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็นรูปแบบเฉพาะ ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้พื้นฐานบางประการในโครงการครอบครัวสาธิตก่อนเข้ารับการศึกษาจริง การเข้าศึกษาระหว่างหลักสูตรจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ไม่เต็มที่ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  โรงเรียนจึงไม่มีนโยบายรับนักเรียนระหว่างทาง และแนะนำให้สมัครเข้าเรียนในระดับชั้นม.1 ใหม่ตั้งแต่แรก
5. ค่าเล่าเรียน รวมค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยหรือไม่
 • ค่าเทอมของแต่ละปีการศึกษาขึ้นอยู่กับประกาศของโรงเรียน ทั้งนี้ค่าเทอมดังกล่าวเป็นเฉพาะค่าเล่าเรียนโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เช่น ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ค่าหนังสือเรียน ค่าอาหาร ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน ฯลฯ
6. ข้อสอบเป็นแบบไหน ? ต้องติวไหม ? พ่อกับแม่ต้องสอบด้วยหรอ สอบอะไร?
 • ผู้ที่จะเข้าทดสอบประกอบด้วยนักเรียนและผู้ปกครอง โดยนักเรียนจะได้รับการทดสอบเกี่ยวกับกระบวนการคิด ไม่เน้นการทดสอบการจำเนื้อหาหรือเทคนิคการทำข้อสอบ ประกอบด้วยกระบวนการคิด 3 ด้าน คือ การให้เหตุผลเชิงปริมาณ การให้เหตุผลเชิงปริภูมิ และการให้เหตุผลทางภาษา ส่วนผู้ปกครองจะเกี่ยวกับทัศนคติและวิธีการในการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูก ซึ่งการทดสอบดังกล่าวทั้งของนักเรียนและผู้ปกครอง ไม่ได้มีไว้เพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุด แต่มีไว้เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
7. โรงเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนหรือไม่
 • โรงเรียนมีเครื่องแบบของโรงเรียน ซึ่งสมาชิกทุกคนของโรงเรียนสามารถใส่ได้ และโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนใส่ในบางวัน หรือบางกิจกรรม ส่วนวันอื่น ๆ นักเรียนสามารถเลือกใส่ชุดที่เหมาะสมกับกิจกรรมของวันนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย เรียบร้อย และเรียบง่าย เป็นหลัก
8. เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เมื่อใด
 • โดยทั่วไป โรงเรียนจะประกาศกำหนดรับสมัครก่อนจะถึงวันรับสมัคร ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ให้ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.satit.tu.ac.th หรือทาง facebook ThammasatSecondarySchool อย่างใกล้ชิด
10. ห้องเรียน 1 ห้องมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
 • นักเรียนห้องละ 25-30 คน โดยมีครูประจำชั้นห้องละ 2 คน เพื่อให้ครูสามารถให้ความสนใจกับปัญหาและพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนพัฒนาศักยภาพสูงสุด ตามความถนัดความสนใจ  โดยนอกจากการเรียนทางด้านวิชาการที่มีอาจารย์ระดับปริญญาโทและเอกเช่นเดียวกับที่สอนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว   โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการและให้เวลาเต็มที่กับการให้เด็กทุกกลุ่มได้ลงมือทำงานตามความสนใจ   ไม่ว่าทางด้านวิทยาศาสตร์  ศิลปะ ภาษา คอมพิวเตอร์ หอดูดาว โดยเฉพาะงานช่างฝีมือต่างๆ ที่เป็นโมเดลจากโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ ที่เป็นมัธยมกึ่งอาชีวะ เพื่อส่งเสริมให้เด็กทดลองประกอบอาชีพที่สนใจได้จริง
9. จะสมัครเรียนต้องทำอย่างไรบ้าง
 • โรงเรียนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัคร โดยเปิดให้สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.satit.tu.ac.th ผู้สมัครเพียงเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของปีนั้น ๆ แล้วกรอกข้อมูลพร้อมกับ upload ไฟล์เอกสารรวม (pdf) ทั้งรูปถ่าย (jpg) ทางเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง
11. ไม่มีเกรด แล้วมีรายงานผลการเรียนยังไง
 • โรงเรียนเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดกระบวนการ โดยใส่ใจนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง การรายงานผลการเรียนรู้จึงเน้นการรายงานความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยรายงานเป็นรายจุดประสงค์การเรียนรู้ของทุกกลุ่มประสบการณ์ทุก 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการพูดคุยกันระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครูประจำชั้น ทีละครอบครัว พร้อมมี Report Card อย่างละเอียด
12. มีโควต้า เข้า มธ. ไหม
 • ณ ตอนนี้เรายังไม่มีโควต้าเข้า มธ. ค่ะ
13. โรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหน ?
 • ตั้งอยู่บริเวณอาคารอินเตอร์โซน ติดกับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์   ปัจจุบันกำลังปรับปรุงอาคารอินเตอร์โซนเดิมให้เป็นอาคารเรียนหลังแรก (ควบคู่ไปกับการสร้างอาคารใหม่ในพื้นที่ ๑๙ ไร่ด้านหลัง บริเวณที่ปัจจุบันเป็นลานจอดรถหลังโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์)