คณาจารย์

อ.พลรัฐ  ตะโนดแก้ว

อ.พลรัฐ ตะโนดแก้ว

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ : -

  • กำลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา)
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ค.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา