คณาจารย์

อ.พลรัฐ  ตะโนดแก้ว

อ.พลรัฐ ตะโนดแก้ว

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ : -

  • ศษ.ม. (วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา) กำลังศึกษา

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ค.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา