คณาจารย์

อ. ปริญญา มงคลพาณิชย์

อ. ปริญญา มงคลพาณิชย์

อาจารย์

โทรศัพท์ : -

  • ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์)
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย