คณาจารย์

อ. ศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์

อ. ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์

ผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 02-564-4442 #1794

  • กศ.ม. (การมัธยมศึกษา - การสอนวิทยาศาสตร์)
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
  • วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • Certificates in ESOL International
  • University of Cambridge, UK