คณาจารย์

อ. พลพิพัฒน์ สุขพัฒน์ธี

อ. พลพิพัฒน์ สุขพัฒน์ธี

อาจารย์

โทรศัพท์ :

  • กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) – กำลังศึกษา
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศศ.ม. (พลศึกษา)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศษ.บ. (พลศึกษา)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์