คณาจารย์

อ. พลพิพัฒน์ สุขพัฒน์ธี

อ. พลพิพัฒน์ สุขพัฒน์ธี

อาจารย์

โทรศัพท์ :

  • ศศ.ม. (พลศึกษา)
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศษ.บ. (พลศึกษา)
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์