คณาจารย์

อ.เมธี ประทุมทา

อ.เมธี ประทุมทา

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1420

 • กำลังอยู่ระหว่างศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คศ.ม. (พัฒนาครอบครัวและสังคม)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
  มหาวิทยาลัยรามคำเเหง