คณาจารย์

อ.เมธี ประทุมทา

อ.เมธี ประทุมทา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนนักเรียนและชมรม

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1420

  • ศษ.ม. (วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา) กำลังศึกษา

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • คศ.ม. (พัฒนาครอบครัวและสังคม)
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
    มหาวิทยาลัยรามคำเเหง