คณาจารย์

อ.อิสรียา ดาราทอง

อ.อิสรียา ดาราทอง

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ : -

  • วท.ม. (สุขภาพจิต)

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์