คณาจารย์

อ.อิสรพงษ์ เชื้อสันเทียะ

อ.อิสรพงษ์ เชื้อสันเทียะ

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1578,1579

  • วท.ม. (ฟิสิกส์)
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วท.บ. (ฟิสิกส์)
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์