คณาจารย์

อ.อมรรัตน์ สีหะปัญญา

อ.อมรรัตน์ สีหะปัญญา

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ :

  • กำลังอยู่ระหว่างศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

    สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • วท.บ. (จิตวิทยา)เกียรตินิยมอันดับสอง
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์