คณาจารย์

อ.อมรรัตน์ สีหะปัญญา

อ.อมรรัตน์ สีหะปัญญา

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ :

  • ศษ.ม. (วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา) กำลังศึกษา

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • วท.บ. (จิตวิทยา)เกียรตินิยมอันดับสอง
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์