คณาจารย์

อ.สันติ  บุญทวีกูล

อ.สันติ บุญทวีกูล

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ : 02 5644440-79 #1787

  • ศษ.ม. (วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา) กำลังศึกษา

         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ศษ.บ. (เกษตรกรรม)

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่