คณาจารย์

อ.ศิริวรรณ บุญอนันต์

อ.ศิริวรรณ บุญอนันต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1578,1579

  • วท.ม. (พืชสวน)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.บ. (พฤกษศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยมหิดล