คณาจารย์

อ.ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม

อ.ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม

อาจารย์

โทรศัพท์ :

  • อ.ม. (ภาษาไทย)
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.บ. (ภาษาไทย)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร