คณาจารย์

อ.ศราวุธ จอมนำ

อ.ศราวุธ จอมนำ

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1578,1579

  • กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ